سیم افشان 0.50   سیمکو سیم افشان 0.50    دامغان سیم افشان 0.50    همدان سیم افشان 0.50   افق البرز سیم افشان 0.50 سینا
سیم افشان  0.75    سیمکو سیم افشان  0.75    دامغان سیم افشان  0.75    همدان سیم افشان  0.75   افق البرز سیم افشان  0.75 سینا
سیم افشان  1   سیمکو سیم افشان  1     دامغان سیم افشان  1   همدان سیم افشان  1    افق البرز سیم افشان  1  سینا
سیم افشان  1.50   سیمکو سیم افشان  1.50  دامغان سیم افشان  1.50  همدان سیم افشان  1.50   افق البرز سیم افشان    1.5سینا
سیم افشان  2.50    سیمکو سیم افشان  2.50   دامغان سیم افشان  2.50   همدان سیم افشان  2.50   افق البرز سیم افشان  2.50  سینا
سیم افشان  4     سیمکو سیم افشان  4    دامغان سیم افشان  4    همدان سیم افشان  4    افق البرز سیم افشان  4   سینا
سیم افشان  6    سیمکو سیم افشان  6   دامغان سیم افشان  6    همدان سیم افشان  6    افق البرز سیم افشان  6    سینا
سیم افشان  10    سیمکو سیم افشان  10   دامغان سیم افشان  10    همدان سیم افشان  10    افق البرز سیم افشان  10   سینا
سیم افشان  16    سیمکو سیم افشان  16   دامغان سیم افشان  16    همدان سیم افشان  16    افق البرز سیم افشان  16   سینا
سیم افشان  25   سیمکو سیم افشان  25   دامغان سیم افشان  25    همدان سیم افشان  25   افق البرز سیم افشان  25   سینا
سیم افشان  35   سیمکو سیم افشان  35   دامغان سیم افشان  35    همدان سیم افشان  35    افق البرز سیم افشان  35    سینا
سیم افشان  50    سیمکو سیم افشان  50   دامغان سیم افشان  50   همدان سیم افشان  50    افق البرز سیم افشان  50    سینا
سیم افشان 75    سیمکو سیم افشان 75    دامغان سیم افشان 75    همدان سیم افشان 75    افق البرز سیم افشان 75   سینا
سیم مفتول 0.50    سیمکو سیم مفتول 0.50    دامغان  سیم مفتول 0.50    همدان سیم مفتول 0.50   افق البرز سیم مفتول 0.50 سینا
سیم مفتول 0.75    سیمکو سیم مفتول 0.75  دامغان سیم مفتول 0.75    همدان سیم مفتول 0.75    افق البرز سیم مفتول 0.75  سینا
سیم مفتول  1     سیمکو سیم مفتول  1   دامغان سیم مفتول  1    همدان سیم مفتول  1   افق البرز سیم مفتول  1  سینا
سیم مفتول 1.50    سیمکو سیم مفتول 1.50   دامغان سیم مفتول 1.50    همدان سیم مفتول 1.50   افق البرز سیم مفتول 1.50   سینا
سیم اثشان  2.50    سیمکو سیم اثشان  2.50   دامغان سیم اثشان  2.50    همدان سیم اثشان  2.50   افق البرز سیم اثشان  2.50  سینا
سیم مفتول  4    سیمکو سیم مفتول  4    دامغان سیم مفتول  4     همدان سیم مفتول  4    افق البرز سیم مفتول  4    سینا
سیم امفتول 6   سیمکو سیم امفتول 6   دامغان سیم امفتول 6   همدان سیم امفتول 6   افق البرز سیم امفتول 6   سینا
سیم مفتول 10   سیمکو سیم مفتول 10   دامغان سیم مفتول 10    همدان سیم مفتول 10    افق البرز سیم مفتول 10    سینا
سیم مفتول  16   سیمکو سیم مفتول  16   دامغان سیم مفتول  16     همدان سیم مفتول  16    افق البرز سیم مفتول  16   سینا
سیم مفتول  25    سیمکو سیم مفتول  25   دامغان سیم مفتول  25   همدان سیم مفتول  25   افق البرز سیم مفتول  25   سینا
سیم مفتول 35ا    سیمکو سیم مفتول 35ا   دامغان سیم مفتول 35ا    همدان سیم مفتول 35ا    افق البرز سیم مفتول 35ا   سینا
سیم مفتول  50    سیمکو سیم مفتول  50    دامغان سیم مفتول  50    همدان سیم مفتول  50    افق البرز سیم مفتول  50   سینا
سیم مفتول 75     سیمکو سیم مفتول 75   دامغان سیم مفتول 75    همدان سیم مفتول 75    افق البرز سیم مفتول 75    سینا

 

 

 

 

 

 

 

 


نمونه کابل ها

آخرین محصولات

کابل 2X50 شهاب جم
کابل 2X50 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X35 شهاب جم
کابل 2X35 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X50 مسین
کابل 2X50 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X35 مسین
کابل 2X35 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X50 ماهان امیر
کابل 2X50 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X35 ماهان امیر
کابل 2X35 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X25 شهاب جم
کابل 2X25 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X16 شهاب جم
کابل 2X16 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X25 مسین
کابل 2X25 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X16 مسین
کابل 2X16 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X25 ماهان امیر
کابل 2X25 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X16 ماهان امیر
کابل 2X16 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X10 شهاب جم
کابل 2X10 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X6 شهاب جم
کابل 2X6 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X10 مسین
کابل 2X10 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X6مسین
کابل 2X6مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X10 ماهان امیر
کابل 2X10 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X6 ماهان امیر
کابل 2X6 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال

انواع سیم وکابل