کسری سیم افشان 0.50 افشارنژتدخراسان سیم افشان 0.50 شیرکوه سیم افشان 0.50 مسین سیم افشان 0.50 کسری سیم افشان 0.50 افشارنژتدخراسان سیم افشان 0.50 شیرکوه سیم افشان 0.50 مسین سیم افشان 0.50 کسری سیم افشان  0.75 افشارنژتدخراسان سیم افشان  0.75 شیرکوه سیم افشان  0.75 مسین سیم افشان  0.75 کسری سیم افشان  1 افشارنژتدخراسان سیم افشان  1 شیرکوه سیم افشان  1 مسین سیم افشان  1کسری سیم افشان  1.50. افشارنژتدخراسان سیم افشان  1.50. شیرکوه سیم افشان  1.50. مسین سیم افشان  1.50.کسری سیم افشان  2.50 افشارنژتدخراسان سیم افشان  2.50 شیرکوه سیم افشان  2.50 مسین سیم افشان  2.50کسری سیم افشان  4 افشارنژتدخراسان سیم افشان  4 شیرکوه سیم افشان  4 مسین سیم افشان  4کسری سیم افشان  6 افشارنژتدخراسان سیم افشان  6 شیرکوه سیم افشان  6 مسین سیم افشان  6کسری سیم افشان  10 افشارنژتدخراسان سیم افشان  10 شیرکوه سیم افشان  10 مسین سیم افشان  10کسری سیم افشان  16 افشارنژتدخراسان سیم افشان  16 شیرکوه سیم افشان  16 مسین سیم افشان  16کسری سیم افشان  25 افشارنژتدخراسان سیم افشان  25 شیرکوه سیم افشان  25 مسین سیم افشان  25کسری سیم افشان  35 افشارنژتدخراسان سیم افشان  35 شیرکوه سیم افشان  35 مسین سیم افشان  35کسری سیم افشان  50 افشارنژتدخراسان سیم افشان  50 شیرکوه سیم افشان  50 مسین سیم افشان  50کسری سیم افشان 75 افشارنژتدخراسان سیم افشان 75 شیرکوه سیم افشان 75 مسین سیم افشان 75کسری سیم مفتول 0.50 افشارنژتدخراسان سیم مفتول 0.50 شیرکوه سیم مفتول 0.50 مسین سیم مفتول 0.50 کسری سیم مفتول 0.75 افشارنژتدخراسان سیم مفتول 0.75 شیرکوه سیم مفتول 0.75 مسین سیم مفتول 0.75کسری سیم مفتول  1 افشارنژتدخراسان سیم مفتول  1 شیرکوه سیم مفتول  1 مسین سیم مفتول  1کسری سیم مفتول 1.50 افشارنژتدخراسان سیم مفتول 1.50 شیرکوه سیم مفتول 1.50 مسین سیم مفتول 1.50کسری سیم اثشان  2.50 افشارنژتدخراسان سیم اثشان  2.50 شیرکوه سیم اثشان  2.50 مسین سیم اثشان  2.50کسری سیم مفتول  4 افشارنژتدخراسان سیم مفتول  4 شیرکوه سیم مفتول  4 مسین سیم مفتول  4کسری سیم امفتول 6 افشارنژتدخراسان سیم امفتول 6 شیرکوه سیم امفتول 6 مسین سیم امفتول 6کسری سیم مفتول 10 افشارنژتدخراسان سیم مفتول 10 شیرکوه سیم مفتول 10 مسین سیم مفتول 10کسری سیم مفتول  16 افشارنژتدخراسان سیم مفتول  16 شیرکوه سیم مفتول  16 مسین سیم مفتول  16کسری سیم مفتول  25 افشارنژتدخراسان سیم مفتول  25 شیرکوه سیم مفتول  25 مسین سیم مفتول  25کسری سیم مفتول 35ا افشارنژتدخراسان سیم مفتول 35ا شیرکوه سیم مفتول 35ا مسین سیم مفتول 35اکسری سیم مفتول  50 افشارنژتدخراسان سیم مفتول  50 شیرکوه سیم مفتول  50 مسین سیم مفتول  50کسری سیم مفتول 75 افشارنژتدخراسان سیم مفتول 75 شیرکوه سیم مفتول 75 مسین سیم مفتول 75


فهرست سیم وکابل

آخرین محصولات

سیم ساختمانی افشان0/50 شیرکوه
سیم ساختمانی افشان0/50 شیرکوه
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان1/50 افشارنژادخراسان
سیم افشان1/50 افشارنژادخراسان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان1 افشارنژادخراسان
سیم افشان1 افشارنژادخراسان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان0.75×1 افشارنژادخراسان
سیم افشان0.75×1 افشارنژادخراسان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان نمره 0.75×1
سیم افشان نمره 0.75×1
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم حودنگهدار 3x95+70+16+16
کابل آلومینیوم حودنگهدار 3x95+70+16+16
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم ساختمانی 1.5 شیرکوه
سیم ساختمانی 1.5 شیرکوه
350.000ریال مالیات ویژه: 350.000ریال
کابل70+ 3x120 افشان
کابل70+ 3x120 افشان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x10
کابل آلومینیوم 2x10
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 100زوج 06 هوایی کرمان
کابل 100زوج 06 هوایی کرمان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل مخابراتی 100زوج 06 کرمان
کابل مخابراتی 100زوج 06 کرمان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 4X16
کابل 4X16
420.000ریال مالیات ویژه: 420.000ریال
کابل 2X6
کابل 2X6
350.000ریال مالیات ویژه: 350.000ریال
کابل 5X10
کابل 5X10
280.000ریال مالیات ویژه: 280.000ریال
کابل آنتن
کابل آنتن
199.000ریال مالیات ویژه: 199.000ریال
سیم ساختمانی 1.50
سیم ساختمانی 1.50
125.000ریال مالیات ویژه: 125.000ریال
کابل کولری 5X1.5
کابل کولری 5X1.5
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 20 زوج هوایی 06 کرمان
کابل 20 زوج هوایی 06 کرمان
250.000ریال مالیات ویژه: 250.000ریال

انواع سیم وکابل