سیم افشان 0.50   سیمکو سیم افشان 0.50    دامغان سیم افشان 0.50    همدان سیم افشان 0.50   افق البرز سیم افشان 0.50 سینا
سیم افشان  0.75    سیمکو سیم افشان  0.75    دامغان سیم افشان  0.75    همدان سیم افشان  0.75   افق البرز سیم افشان  0.75 سینا
سیم افشان  1   سیمکو سیم افشان  1     دامغان سیم افشان  1   همدان سیم افشان  1    افق البرز سیم افشان  1  سینا
سیم افشان  1.50   سیمکو سیم افشان  1.50  دامغان سیم افشان  1.50  همدان سیم افشان  1.50   افق البرز سیم افشان    1.5سینا
سیم افشان  2.50    سیمکو سیم افشان  2.50   دامغان سیم افشان  2.50   همدان سیم افشان  2.50   افق البرز سیم افشان  2.50  سینا
سیم افشان  4     سیمکو سیم افشان  4    دامغان سیم افشان  4    همدان سیم افشان  4    افق البرز سیم افشان  4   سینا
سیم افشان  6    سیمکو سیم افشان  6   دامغان سیم افشان  6    همدان سیم افشان  6    افق البرز سیم افشان  6    سینا
سیم افشان  10    سیمکو سیم افشان  10   دامغان سیم افشان  10    همدان سیم افشان  10    افق البرز سیم افشان  10   سینا
سیم افشان  16    سیمکو سیم افشان  16   دامغان سیم افشان  16    همدان سیم افشان  16    افق البرز سیم افشان  16   سینا
سیم افشان  25   سیمکو سیم افشان  25   دامغان سیم افشان  25    همدان سیم افشان  25   افق البرز سیم افشان  25   سینا
سیم افشان  35   سیمکو سیم افشان  35   دامغان سیم افشان  35    همدان سیم افشان  35    افق البرز سیم افشان  35    سینا
سیم افشان  50    سیمکو سیم افشان  50   دامغان سیم افشان  50   همدان سیم افشان  50    افق البرز سیم افشان  50    سینا
سیم افشان 75    سیمکو سیم افشان 75    دامغان سیم افشان 75    همدان سیم افشان 75    افق البرز سیم افشان 75   سینا
سیم مفتول 0.50    سیمکو سیم مفتول 0.50    دامغان  سیم مفتول 0.50    همدان سیم مفتول 0.50   افق البرز سیم مفتول 0.50 سینا
سیم مفتول 0.75    سیمکو سیم مفتول 0.75  دامغان سیم مفتول 0.75    همدان سیم مفتول 0.75    افق البرز سیم مفتول 0.75  سینا
سیم مفتول  1     سیمکو سیم مفتول  1   دامغان سیم مفتول  1    همدان سیم مفتول  1   افق البرز سیم مفتول  1  سینا
سیم مفتول 1.50    سیمکو سیم مفتول 1.50   دامغان سیم مفتول 1.50    همدان سیم مفتول 1.50   افق البرز سیم مفتول 1.50   سینا
سیم اثشان  2.50    سیمکو سیم اثشان  2.50   دامغان سیم اثشان  2.50    همدان سیم اثشان  2.50   افق البرز سیم اثشان  2.50  سینا
سیم مفتول  4    سیمکو سیم مفتول  4    دامغان سیم مفتول  4     همدان سیم مفتول  4    افق البرز سیم مفتول  4    سینا
سیم امفتول 6   سیمکو سیم امفتول 6   دامغان سیم امفتول 6   همدان سیم امفتول 6   افق البرز سیم امفتول 6   سینا
سیم مفتول 10   سیمکو سیم مفتول 10   دامغان سیم مفتول 10    همدان سیم مفتول 10    افق البرز سیم مفتول 10    سینا
سیم مفتول  16   سیمکو سیم مفتول  16   دامغان سیم مفتول  16     همدان سیم مفتول  16    افق البرز سیم مفتول  16   سینا
سیم مفتول  25    سیمکو سیم مفتول  25   دامغان سیم مفتول  25   همدان سیم مفتول  25   افق البرز سیم مفتول  25   سینا
سیم مفتول 35ا    سیمکو سیم مفتول 35ا   دامغان سیم مفتول 35ا    همدان سیم مفتول 35ا    افق البرز سیم مفتول 35ا   سینا
سیم مفتول  50    سیمکو سیم مفتول  50    دامغان سیم مفتول  50    همدان سیم مفتول  50    افق البرز سیم مفتول  50   سینا
سیم مفتول 75     سیمکو سیم مفتول 75   دامغان سیم مفتول 75    همدان سیم مفتول 75    افق البرز سیم مفتول 75    سینا

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست سیم وکابل

آخرین محصولات

سیم ساختمانی افشان0/50 شیرکوه
سیم ساختمانی افشان0/50 شیرکوه
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان1/50 افشارنژادخراسان
سیم افشان1/50 افشارنژادخراسان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان1 افشارنژادخراسان
سیم افشان1 افشارنژادخراسان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان0.75×1 افشارنژادخراسان
سیم افشان0.75×1 افشارنژادخراسان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم افشان نمره 0.75×1
سیم افشان نمره 0.75×1
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم حودنگهدار 3x95+70+16+16
کابل آلومینیوم حودنگهدار 3x95+70+16+16
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
سیم ساختمانی 1.5 شیرکوه
سیم ساختمانی 1.5 شیرکوه
350.000ریال مالیات ویژه: 350.000ریال
کابل70+ 3x120 افشان
کابل70+ 3x120 افشان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x10
کابل آلومینیوم 2x10
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 100زوج 06 هوایی کرمان
کابل 100زوج 06 هوایی کرمان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل مخابراتی 100زوج 06 کرمان
کابل مخابراتی 100زوج 06 کرمان
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 4X16
کابل 4X16
420.000ریال مالیات ویژه: 420.000ریال
کابل 2X6
کابل 2X6
350.000ریال مالیات ویژه: 350.000ریال
کابل 5X10
کابل 5X10
280.000ریال مالیات ویژه: 280.000ریال
کابل آنتن
کابل آنتن
199.000ریال مالیات ویژه: 199.000ریال
سیم ساختمانی 1.50
سیم ساختمانی 1.50
125.000ریال مالیات ویژه: 125.000ریال
کابل کولری 5X1.5
کابل کولری 5X1.5
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 20 زوج هوایی 06 کرمان
کابل 20 زوج هوایی 06 کرمان
250.000ریال مالیات ویژه: 250.000ریال

انواع سیم وکابل