کابل خودنگهدار  ۳x۹۵/70/35  شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x10 شهاب جم   کابل آلومینیوم 1x10 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x10 شهاب جم 
 کابل خودنگهدار  ۳x70/16/16  شهاب جم کابل آلومینیوم 2x16+10 شهاب جم  کابل آلومینیوم 1x16 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x16 شهاب جم  
 کابل خودنگهدار  ۳x50/50/16  شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x25+16 شهاب جم  کابل آلومینیوم 1x25 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x25 شهاب جم 
 کابل خودنگهدار  ۳x50/35/16  شهاب جم  کابل آلومینیوم  2x35+16 شهاب جم  کابل آلومینیوم 1x35 شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x35 شهاب جم  
 کابل خودنگهدار  ۳x50/25/16  شهاب جم  کابل آلومینیوم   2x50+16شهاب جم  کابل آلومینیوم 1x50 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x50 شهاب جم 
 کابل خودنگهدار  ۳x35/25/25/16  شهاب جم کابل آلومینیوم 2x75+25 شهاب جم   کابل آلومینیوم 1x75 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x75 شهاب جم  
 کابل خودنگهدار  ۳x50/35/25/16  شهاب جم کابل آلومینیوم 2x95+50 شهاب جم  کابل آلومینیوم 1x95 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x95 شهاب جم 
 کابل خودنگهدار  ۳x70/50/25/16  شهاب جم کابل آلومینیوم 2x120+70 شهاب جم   کابل آلومینیوم 1x120 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x120 شهاب جم  
 کابل خودنگهدار۳x۹۵/70/25/25  شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x150+75 شهاب جم   کابل آلومینیوم 1x150 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x150 شهاب جم 
 کابل خودنگهدار ۳x۹۵/70/35/35   شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x185+95 شهاب جم  کابل آلومینیوم 1x185 شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x185 شهاب جم  
 کابل خودنگهدار  ۳x35/35/35.16  شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x200+95 شهاب جم   کابل آلومینیوم 1x200 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x200 شهاب جم  
 کابل خودنگهدار  ۳x35/25/25/16    شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x240+120 شهاب جم   کابل آلومینیوم 1x240 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x240 شهاب جم  
 کابل خودنگهدار  /25۳x۹۵/70/35    شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x300+120 شهاب جم   کابل آلومینیوم 1x300 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x300 شهاب جم  
 کابل خودنگهدار  ۳x۹۵/70/25/25    شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x400+1850 شهاب جم   کابل آلومینیوم 1x400 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x400 شهاب جم  
 کابل خودنگهدار ۳x50/16/16/16     شهاب جم  کابل آلومینیوم 2x500+240  شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x500 شهاب جم   کابل آلومینیوم 2x500 شهاب جم  

نمونه کابل ها

آخرین محصولات

کابل 2X50 شهاب جم
کابل 2X50 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X35 شهاب جم
کابل 2X35 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X50 مسین
کابل 2X50 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X35 مسین
کابل 2X35 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X50 ماهان امیر
کابل 2X50 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X35 ماهان امیر
کابل 2X35 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X25 شهاب جم
کابل 2X25 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X16 شهاب جم
کابل 2X16 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X25 مسین
کابل 2X25 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X16 مسین
کابل 2X16 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X25 ماهان امیر
کابل 2X25 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X16 ماهان امیر
کابل 2X16 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X10 شهاب جم
کابل 2X10 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X6 شهاب جم
کابل 2X6 شهاب جم
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X10 مسین
کابل 2X10 مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X6مسین
کابل 2X6مسین
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X10 ماهان امیر
کابل 2X10 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل 2X6 ماهان امیر
کابل 2X6 ماهان امیر
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال

انواع سیم وکابل